นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
81843   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ...
  เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๑๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๑๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น. (วันที่ ๓๐ กันยายน ...
  เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น. (วันที่ ๓๐ กันยายน ...
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. ( วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ( วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...
 • เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔( เวลา๑๓.๓...
  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔( เวลา๑๓.๓...
 • เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่๒๒ มิถุนายน ๒...
  เมื่อเวลา๐๙.๓๐น. (วันที่๒๒ มิถุนายน ๒...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒...
 • เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒...
  เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒...
 • เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔( เวลา๑๖.๐...
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔( เวลา๑๖.๐...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ .น ( วันที่ ๔ มิถนายน...
  เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ .น ( วันที่ ๔ มิถนายน...
 • เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐....
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐....
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒...
  เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒...
 • วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔( เวลา ๑๔.๐...
  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔( เวลา ๑๔.๐...
 • นที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ ...
  นที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ ...
 • ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบช...
  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบช...
 • วันที่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดประชุม...
  วันที่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดประชุม...
 • วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลก...
  วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลก...
พันจ่าเอกศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล
พันจ่าเอกศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
ประกาศการรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565
ลงข่าว : 10/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 23
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลกุดสิม
ลงข่าว : 21/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 54
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม ตลาดนัดวันอาทิตย์ พื้นที่เขตเทศบาลกำหนดและส้วมสาธารณะของเทศบาลตำบลกุดสิม
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 57
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการสาธารณสุข
ลงข่าว : 19/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 87
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 106
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.กาฬสินธุ์
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Platform วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขอประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุและคลิป VDO การฉีดวัคซีนโควิค -19
การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
กำหนดจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/03/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2020 : ซื้อผ้าไตร,เครื่องไทยธรรมและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะครับ ( อ่าน 160 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม   เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 : 22:53   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤศจิกายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ITA
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ